Respostes a les preguntes que es fan sobre Torre Negra

Tothom es pregunta què succeeix a Torre Negra, encara que moltes coses no s’han explicat del tot. Us responem a continuació a tot allò que cal que sàpiguen  els ciutadans i sobre el que, de vegades, no se’ls ha informat abastament de manera comprensible per a la majoria de ciutadans.

P. On es construiran els habitatges a Torre Negra?

R. En un racó de l’àmbit, al costat mateix del nucli urbà de Sant Cugat, de tal forma que acabi la ciutat i resolgui els problemes dels sistemes viaris de la zona. La conclusió final de tot seria un petit àmbit construït i un gran parc cuidat a disposició dels ciutadans.

P. Quina superfície representa el Parc?

R. Gairebé un 80 per cent del total (140 hectàrees) passaria a ser Parc, donat que un 4,68 per cent ja està construït i només quedaria el 16.77 per cent restant aprofitable per a construir-hi els 2.800 habitatges, serveis, zones enjardinades, vials, voreres, places….

P. Quin percentatge suposa aquest 16.77% en relació a d’altres sectors urbanitzats a St. Cugat als darrers temps?

R. Aquest 16,77% serà el més baix de tots. Per exemple a Vullpalleres Oest aquest índex és del  37,79%; a Can Trabal, del 39,83%; i a la Guinardera i Can Canyameres del 53,99%. Aquestes xifres són prou eloqüents.

P. Què es faria amb el 80 per cent restant de Torre Negra?

R. Passaria a domini públic, és a dir, revertiria als ciutadans sense cap cost per a l’Ajuntament. Aleshores si seria un veritable Parc urbà.

P. És Torre Negra un espai natural preservat?

R. Torre Negra no ha estat mai preservat, degut al seu nul valor ecològic segons els informes dels especialistes en la matèria. Ara els seus propietaris volen recuperar-lo a canvi de construir-hi en un petit indret, que no arriba al 20 per cent del total.
Mai no ha estat un espai protegit, mai, doncs dins l’espai de la finca hi ha pàrquings, construccions privades, clubs esportius, etc. Dit d’una altra manera: és un espai en els que es barregen àmbits forestals amb àmbits edificats i que cal ordenar per fer-hi un bon Parc, que és el que pretenem.

P. Empitjoraran la zona els habitatges projectats?

R. No, perquè hi ha el compromís ferm dins el projecte de lliurar tota la zona en òptimes condicions, en el sentit que els bosc serà netejat, els camins senyalitzats, els llindars delimitats, etc. Serà un parc per a ús i esbarjo dels ciutadans.
Fixem-nos als plànols que les edificacions es col•loquen al costat de la ciutat, tot continuant-la i en zones que els estudis que s’han fet diuen que no tenen mèrits per ser protegits.

P. És veritat que Torre Negra mai no ha estat un espai protegit?

R. Efectivament, mai no ha estat inclòs per cap Administració dins l’àmbit de protecció del Pla Especial del Parc de Collserola. Tampoc figura dins la llista de Xarxa Natura 2000, aprovada definitivament el 2006.

P. Hi ha greuges comparatius entre aquest i altres casos?

R. Al mateix Sant Cugat tenim el cas de Vullpalleres Oest i d’altres, en els que sí s’ha malmès el paisatge i en algun cas com és el de Vullpalleres Oest inclús s’ha anul•lat judicialment algunes determinacions del Pla Parcial per no respectar el Pla General Metropolità.
 
Un altre cas és el del Casal Borja, contigu amb Torre Negra, on no únicament s’ha permès una edificabilitat de 100.000m2 de sostre, sinó que s’ha aprofitat la Modificació del Pla General Metropolità en el sector Torre Negra que defensa l’Ajuntament perquè en una porció de 2 hectàrees aproximadament d’aquest sector que es vol protegir s’afegeixi a l’àmbit on s’està edificant el projecte Creàpolis, demostrant l’administració una actuació diferent en funció dels interessos que diu defensar.

P. Aleshores, quina és la postura de vostès al respecte?

R. La mateixa de sempre: aprofitar la part propera al casc urbà per a construir-hi els habitatges, que no arriba a la cinquena part del total, i introduir-hi millores a la resta per obtenir un Parc com cal.

P. Els tribunals els han donat la raó en tots els casos. Ha fet això canviar el projecte?

R. De cap manera: el projecte ha estat i estarà el mateix des del primer dia i és absolutament ajustat a la legalitat. I per això ens han donat sempre la raó.
Nosaltres ens mantenim com el primer dia i ara es veuen obligats, per raó de les sentències, a aprovar  el Programa d’Actuació Urbanística (PAU) sense perjudici que es puguin aportar idees que millorin els projectes i el Parc.

P. A què obliguen les sentències dels Tribunals?

R. Obliguen a tramitar el Programa d’Actuació Urbanística que es va presentar al seu moment amb tots els requisits legals i a aprovar-lo inicialment.

P. Canviarien urbanitzar el 16,77% de Torre Negra a canvi de terrenys en altres contrades?

R. Sí, els propietaris estem sempre oberts a escoltar qualsevol proposta que no lesioni els nostres interessos. Això ho sap tothom i des del primer dia.

P. Com esperen que acabi tot aquest enrenou?

R. Amb el millor per a tots; és a dir, respectar els drets que teníem, fer els habitatges, cedir un Parc de 150 hectàrees als santcugatencs, un Parc net i polit, sense brossa i amb el bosc netejat, de tal manera que l’espai del Parc sigui realment protegit. D’aquesta manera tothom surt beneficiat.