La historia data a data

BREU CRONOLOGIA DE TORRE NEGRA

L’any 1973 l’Ajuntament de Sant Cugat va tramitar un pla per edificar i urbanitzar el sector de la Torre Negra, promogut per la propietat del sector i redactat pels prestigiosos arquitectes Federico Correa i Alfonso Milà, que tingué una aprovació definitiva d’avanç per part de la Comissió d’urbanisme i serveis comuns de Barcelona i altres municipis en data 28 de desembre de 1973. El tràmit el promovia l’alcalde de la població, el Sr. Llatjós.

14 de juliol de 1976. Aprovació del Pla General Metropolità (PGM)  de Barcelona. L’àmbit de la Torre Negra és SÒL URBANITZABLE PROGRAMAT, clau 20b i zones de parc urbà i equipaments.

plànol PGM 76 Fes click sobre el plànol per ampliar-lo

1 d’octubre de 1987. S’ aprova definitivament el Pla Especial d’ordenació i de Protecció del Parc de Collserola. L’àmbit de Torre Negra, NO ESTÀ INCLÒS DINS L’ÀMBIT DE PROTECCIÓ DEL PARC DE COLLSEROLA

17 de maig 1988. Mont, SA, del grup Núñez i Navarro adquireix terrenys al sector de la Torre Negra.

1.988. La Corporació Metropolitana desprograma el sector de Torre Negra en el conjunt d’una desprogramació general amb la finalitat de poder gravar més amb cessions als sectors, al poder-hi carregar sistemes generals.

9 de gener de 1997. Escrit de Mont, SA, sol•licitant l’elaboració d’un Programa d’Actuació Urbanística (PAU).

13 abril de 1998. Aprovació de la “Ley 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones”. Llei Estatal. Habilita als particulars per impulsar els processos de planificació i desenvolupament dels sòls qualificats com a urbanitzables, al suprimir les distincions entre programat i desprogramat .

28 abril de 1998. Escrit de Mont SA a l’Ajuntament perquè tingui per anunciat el propòsit ferm de presentar el PAU.

28 d’abril de 1998. L’Ajuntament aprova inicialment la MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ (MPGM), per a la preservació integral dels rodals de la Torre Negra.

4 de juliol de 1998. Resposta del Director General d’Urbanisme en quant a la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la  protecció dels rodals de la Torre Negra:”
 
“(…) El terrenys no formen part de cap espai d’interès natural, no estan subjectes a cap especial protecció, ni des del punt de vista urbanístic ni de la legislació sobre espais naturals. En conseqüència, es tracta d’un sector de sòl urbanitzable no programat, que en virtut de les determinacions de l’art. 16 de la llei estatal 6/1998, pot ser objecte de transformació, prèvia tramitació dels instruments exigits per la legislació urbanística.
La Modificació de la classificació del sòl promoguda per l’Ajuntament de Sant Cugat, per atorgar als terrenys un règim de sòl no urbanitzable d’especial protecció, suposa una supressió singular del dret a transformar el sòl, que no pot ser subscrita incondicionalment, ni sense una prèvia avaluació per part de l’Ajuntament de la  possibilitat d’assumpció dels eventuals drets indemnitzatoris que una mesura d’aquesta naturalesa podria comportar.”

31 de juliol de 1998. Mont SA  presenta per registre a l’Ajuntament el primer Programa d’Actuació Urbanística (PAU), ratificant escrits anteriors.

zonificació i cessions  Fes click sobre el plànol per ampliar-lo.

22 d’octubre de 1998. L’Ajuntament denega la tramitació del PAU presentat per Mont, SA.

Gener 1999. Aprovació provisional de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a la protecció del sector Torre Negra.

28 d’abril de 1999. La Comissió d’Urbanisme de Barcelona acorda suspendre l’adopció de l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), sense entrar a valorar el contingut, fins que es completi l’expedient, amb les prescripcions i aclariments  relacionats.

20 de juliol de 1999. El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques retorna a l’Ajuntament de Sant Cugat  l’expedient de Modificació del Pla General Metropolità (MPGM), fins que completi el document en els tràmits i aspectes següents:
1.- Aportar informe de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat, en relació amb els canvis previstos en l’estructura viària establerta pel planejament vigent.
2.- Informe de la Junta d’Aigües sobre les propostes d’edificació previstes a la vora de la riera de St. Crist de Llaceres.
3.- Aclarir quines són les determinacions urbanístiques normatives que vinculen la redacció del Pla especial que ha de desenvolupar la MPGM.
4.- Completar amb les previsions viàries que permetin compatibilitzar les determinacions de la modificació amb les reserves viàries del PGM de l’entorn, per tal de mantenir la coherència global del sistema viari. 
5.-Precisar el traçat i les característiques de la prevista Ronda Sud.
6.-Justificar el traçat de la xarxa viària d’accés a les edificacions existents, per analitzar la seva correcta implantació sobre un territori d’especial protecció.
7.- Aclarir la limitació de la proposta d’ordenació viària a l’àmbit de la MPGM per evitar dubtes interpretatius, ja que es grafien previsions viàries fora de l’àmbit de la MPGM que no s’ajusten al planejament vigent.
8.- Resoldre divergències detectades als plànols, pel que fa als àmbits de les zones d’ordenació en edificació aïllada 20a11 i la zona d’equipaments, clau 7a, dels àmbits amb preexistències.
9.- Aclarir el plànol PN4 ja que les subzones previstes no tenen cap coherència amb la normativa de la modificació.
10.- Cal precisar els paràmetres edificatoris de l’equipament central del parc, per tal de valorar la seva coherència amb la proposta de protecció de l’àmbit de Torre Negra, objectiu primordial de la modificació.
11.- Cal aclarir la vigència de les determinacions del Pla especial d’ordenació de l’escola Avenç.
12.- La MPGM preveu atorgar un règim jurídic diferenciat ( sòl urbà, sòl urbanitzable) a les edificacions existents dins dels nuclis residencial que es reconeixen dins l’ àmbit del parc rural proposat, en funció exclusivament de la mida de la parcel•la sense considerar les característiques pròpies de l’edificació existent ni justificar la delimitació dels nuclis.
13.- Definir el règim jurídic específic, particularitzat i unívoc de tots els sòls compresos dins de l’àmbit que es proposa qualificar de parc rural. També, en funció del règim definit, la corresponent fórmula d’adquisició dels sòls i eliminar la contradicció observada en establir les possibles fórmules de compensació que no resulten amb una atribució de valor equivalen ni abordables mitjançant la simple tramitació d’un pla especial.
Establir amb precisió el règim d’usos admissibles dins la zona de parc rural sense remetre’s al futur pla especial, ja que es tracta d’un aspecte fonamental de regulació del nou règim jurídic del sol.
14.- Precisar els organismes públics i entitats privades que es preveu que col•laborin en el finançament del Pla i completar l’estudi econòmic i financer amb la justificació de les obligacions concretes.
15.- Completar l’expedient en els aspectes assenyalats a la circular de la Direcció General d’Urbanisme de febrer de 1992 sobre modificació de zones verdes, ja que l’expedient hauria de seguir la tramitació específica de l’article 76 del D.L. 1/1990, de 12 de juliol. …..”

10 d’abril de 2001. Diversos propietaris i Inmobiliaria Agodeca S.A presenten un segon Programa d’Actuació Urbanística (PAU) i Pla Parcial del Sector de Torre Negra.

15 de juliol de 2002. Tres anys després de les prescripcions del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques (20/07/99) l’Ajuntament aprova la documentació complementaria de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM).

19 de setembre de 2002. Sentència nº. 749 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que condemna a l’Ajuntament a tramitar el Programa d’Actuació Urbanística (PAU). Estima la sol•licitud efectuada per Mont SA, anul•la l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 22 d’octubre de 1998, de denegació de la tramitació del PAU per ser disconforme a dret, i acorda que l’Ajuntament demandat admeti el PAU i li doni el tràmit previst per la legislació urbanística.

21 d’octubre de 2003. Després de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’aprova definitivament com a Modificació puntual el Pla General Metropolità.

plànol MPGM 2003  Fes click sobre el plànol per ampliar-lo.

11 d’abril de 2006. El Tribunal Suprem condemna a l’Ajuntament a tramitar el Programa d’Actuació Urbanística de Torre Negra.

3 de juliol de 2006. La Sentència del Tribunal Suprem sobre Torre Negra esdevé ferma.

5 de setembre de 2006. Aprovació Definitiva per part del govern de la Generalitat de Catalunya a proposta del departament de Mediambient i Habitatge de la Xarxa Natura 2000. El sector de la Torre Negra no hi és inclòs.

20 de novembre de 2006. Proposta de l’Ajuntament d’execució de Sentència envers el Programa d’Actuació Urbanística (PAU), per tal de donar compliment a la Sentència del Tribunal Suprem.

28 de març i 15 de juny de 2007. Josel SL (abans Mont SA) sol•licita l’execució de la  Sentència i que es declari aprovat inicialment el PAU.

17 de setembre de 2007. L’Ajuntament denega l’aprovació inicial del PAU del sector de planejament SCU 25 Torre Negra”.
 
29 d’octubre de 2007. El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques,  sobre la consulta efectuada per l’Ajuntament,  resol: “Retornar l’expedient del PAU a l’Ajuntament perquè no correspon a la Generalitat l’execució de la Sentència del TSJC 19/09/02, essent improcedent la formulació de la consulta prèvia a la delimitació de sòl urbanitzable contemplada a l’art 73 de la Llei d’Urbanisme.” 

19 de novembre de 2007. Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: “Se acuerda que por el Ayuntamiento demandado de inmediato y, en todo caso, todo lo más en el plazo de 5 días a contar desde la recepción del oficio que se cursarà para la aprobación inicial de la figura de planeamiento de autos lo sea con efectos de la ubicación temporal de la presentación de la documentación actuada por la parte actora resultando de aplicación el Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio en este tràmite.” Notificada el 3/12/07.

5 de desembre de 2007. L’Ajuntament demana aclariment de l’Interlocutòria del TSJC de 19.11.07.

19 de desembre de 2007. Interlocutòria TSJC tot aclarint: “Solicitada aclaración del Auto de 19.11.07, las menciones que se transcriben como merecedoras de aclaración, son sobradamente explícitas, claras y terminantes, fluyendo nítidamente su sentido jurídico, al punto que carecen de toda relevancia las indicaciones a que deban ser más claras, sobre todo cuando especialmente el presente caso hunde sus raices ni más ni menos a las alturas de 1998 y nos hallamos a finales de 2007. No ha lugar a aclarar el Auto de 19.11.07

20 de desembre de 2007. Interlocutòria Tribunal Superior de Justícia de Catalunya: “Se acuerda la nulidad del acto municipal de 17 de septiembre de 2007, y estése a lo acordado en nuestros autos de 19.11.2007 y 20.12.2007)”.  És a dir, s’acorda la nul•litat de l’Acord del Ple de l’Ajuntament de denegar l’aprovació inicial del Programa d’Actuació Urbanística del sector de  Torre Negra .

9 de gener de 2008. l’Ajuntament de St. Cugat aprova inicialment el Programa d’Actuació Urbanística.