Informe ecològic

RESUM DE L’ INFORME DE “ECAFIR” SL, SOBRE LA COMPATIBILITAT DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA AL SECTOR DE LA TORRE NEGRA AMB LA PRESERVACIÓ DELS SEUS VALORS NATURALS, CULTURALS I PAISATGISTICS (SANT CUGAT DEL VALLÈS)

“…….En base a les dades que hem proporcionat anteriorment en aquest treball, es pot dir que el PAU del sector de la Torre Negra no comporta, l’afectació directa d’importants elements del patrimoni històrico-cultural. També s’ha de tenir en compte que l’actuació urbanística afecta una zona a tocar d’una àrea ja urbanitzada i que no se situa enmig d’una àrea no urbanitzada.
En conseqüència pensem que, des del punt de vista del patrimoni històrico-cultural es podria conjugar el PAU no només amb el respecte de possibles elements afectats sinó també amb una projecte de revalorització i difusió del patrimoni d’un àrea molt més gran, tal com contempla l’estudi i propostes realitzades per la Universitat de Barcelona. ….“
“ Un cop analitzat l’interès ecològic, paisatgístic i cultural del Sector de la Torre Negra podem concloure que aquests valors no semblen prou importants com per a justificar la protecció íntegra del sector.
Des del punt de vista ecològic no hi ha cap comunitat botànica o faunística estrictament protegida o de tan elevada singularitat que mereixi la seva protecció. Aquesta destacada singularitat no s’observa ni tan sols a nivell de terme municipal, on les zones de major interès ecològic ja es troben protegides dins del Parc de Collserola.
Tampoc des del punt de vista paisatgístic es pot concloure que el conjunt del Sector de la Torre Negra presenti uns valors paisatgístics que siguin mereixedors de la seva preservació integral. Tampoc a nivell municipal es tracta d’un paisatge d’alta singularitat, atès un cop més que els paisatges més rellevants del terme ja es troben protegits dins del Parc de Collserola.
En definitiva, es pot justificar el interès de protecció del Sector de la Torre Negra per un interès social o polític. Però en cap cas aquest sobtat canvi de criteri- per altra banda curiosament tan sols a la Torre Negra i no a la resta del terme municipal- es pot justificar mai des del punt de vista d’interès ecològic, paisatgístic o cultural del Sector de la Torre Negra…”

“…Com a conclusions d’aquest estudi sobre la compatibilitat de la urbanització del Sector de la Torre Negra amb la conservació dels seus valor natural, culturals i paisatgístics podem concloure el següent:

A. Des del punt de vista de la planificació d’espais naturals protegits no es justifica la protecció integral de tot el Sector de la Torre Negra, ja que la singularitat d’aquest sector dins del conjunt de la Serra de Collserola ja ha estat analitzada suficientment des de diferents enfocs de la planificació territorial d’espais naturals:
         a) el PGM de Barcelona no va incloure aquests terrenys com a Parc Rural l’any 1976, tot i considerar-se aquest sector dins de l’àmbit d’estudi.
        b) el PEPCo no va incloure aquests terrenys dins dels límits del Parc de Collserola l’any 1987, tot i incloure també aquest sector dins de l’àmbit d’estudi.
        c) el PEIN (1994) no amplia els límits del Parc de Collserola en aquest sector, tot i revisar-se els límits de tots els espais de protecció especial per tal d’incorporar àrees limítrofes d’especial singularitat.

B. Des del punt de vista de la possible singularitat natural, cultural i paisatgística del Sector de la Torre Negra a nivell municipal, tampoc es justifica la protecció integral del Sector per les següents raons:
       a) no hi ha elements del patrimoni natural, cultural o paisatgístic de tan destacada singularitat que permetin justificar l’ampliació de la protecció existent, i menys dins d’un municipi que ja té més del 40% del seu territori ja protegit i amb zones urbanitzables de més valor i llindants al Parc de Collserola.
      b) al mateix estudi encarregat per l’Ajuntament es reconeix que els impactes que actualment ja es produeixen sobre aquest sector són de tal magnitud com per a valorar-los de severs (aquells que no es poden restaurar fins a les condicions inicials naturals tot i l’adopció de mesures correctores).
     c) no hi ha dins del Sector de Torre Negra espècies botàniques ni faunístiques estrictament protegides que requereixin la protecció de les seves comunitats o els seus hàbitats; ben al contrari, ens trobem amb comunitats banals i comunes dins del Parc de Collserola i la comarca del Vallès.
     d) el Sector de la Torre Negra no és un àrea de valor com a corredor biològic d’acord amb els estudis preliminars realitzats pel Departament de Medi Ambient.

C. Des del punt de vista de la compatibilitat del PAU presentat amb la conservació dels valors naturals, culturals i paisatgístics del Sector de la Torre Negra cal dir que:
     a) el PAU de la Torre Negra respecta totes les àrees d’interès natural, cultural i paisatgístic del Sector de la Torre Negra, edificant-se tan sols als indrets ja actualment abandonats, degradats i artificialitzats, o bé als conreus al voltant de Can Calders.
    b) el PAU proposat és perfectament compatible amb les mateixes propostes de millora i conservació dels elements naturals, culturals i paisatgístics que es fan a l’estudi encarregat per l’Ajuntament.
   c) l’estudi d’impacte ambiental realitzat pel PAU conclou la compatibilitat del seu desenvolupament amb la conservació dels elements d’interès natural, cultural i paisatgístic del Sector de la Torre Negra. “…