« - »

EL TRIBUNAL SUPREM EN SENTENCIA DE DATA 9 D’OCTUBRE PASSAT, NOTIFICADA EL DIA 5 DE NOVEMBRE ACTUAL, RATIFICA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA PRONUNCIADA EN DATA 16 DE FEBRER DE 2.009 QUE ANUL•LAVA L’ACORD DEL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE APROVÀ “LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL METROPOLITANO PARA LA PRESERVACIÓN INTEGRAL DE LA TORRE NEGRA”.

Jueves, 22 de noviembre de 2012

El Tribunal Suprem en la seva sentència desestima els recursos de cassació presentat per totes les parts intervinents en el procés, i manté inalterada la sentència dictada pel TSJC, anul·lant l’acord del Govern de la Generalitat.En síntesis el Tribunal Suprem ratifica el fet de que el Sector de la Torre Negra no té cap valor per preservar-lo i declarar-lo “d’especial protecció” com demagògicament ha mantingut  l’Ajuntament de Sant Cugat del  Vallès durant tots aquest anys.És més, en el seu fonament de dret “DECIMO”, declara la improcedència del motiu municipal denunciant que la sentència no  va analitzar amb cura els informes tècnics acreditats en el procés que avalaven la protecció, dient que la sentència del TSJC “recoge una minuciosa valoración no solo de las pruebas periciales practicadas sinó de los demás elementos probatorios que llevan a la Sala sentenciadora a la conclusión de que el ámbito de Torre Negra, en el municipio de Sant Cugat del Vallés, no reúne características para su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”.

Tot això sense oblidar que en el fonament de dret “NOVENO” afirma que “La Modificación del Plan General Metropolitano, aprobada definitivamente por el acuerdo impugnado, contiene dos determinaciones, cual son la relativa la Ronda Sur y la clasificación del suelo como no urbanizable de protección especial, contrarias a la Ley y, por consiguiente, nulas de pleno derecho” .

Novament els Tribunals, i en aquest cas el Tribunal Suprem, posen de manifest que els suposats valors que feien que la Torre Negra fos especialment protegida, i tant reiteradament defensats per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés,  no ha estat més que una estratègia, per, mentre es deia protegir Torre Negra, desenvolupar mils d’hectàrees de terrenys del municipi de les mateixes característiques que Torre Negra, en una actuació que ja també ha estat qualificada pel TSJC de “temerària y mala fe sobrada” amb els propietaris del Sector Torre Negra.

Adjuntem Sentencia

Sentencia Tribunal Suprem de 9 d’octubre de 2012. Anul.la MPGM 2003