« - »

El Sindic de Greuges de Catalunya censura “l’Obstruccionisme” de l’Ajuntament a Torre Negra

Miércoles, 16 de septiembre de 2009

EL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA, HA TRAMÉS A L’ALCALDE DE SANT CUGAT DEL VALLÉS LA RESPOSTA A UNA QUEIXA REBUDA RELATIVA AL PAU DEL SECTOR DE LA RONDA SUD DE SANT CUGAT (TORRE NEGRA), AFIRMANT QUE  L’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT, “DES DEL PUNT DE VISTA JURÍDIC NO ÉS CORRECTA”.

En el llarg procés de defensa dels legítims drets dels propietaris de Torre Negra, ha tingut ocasió de pronunciar-se el Síndic de  Greuges de Catalunya, en resposta a una queixa rebuda en relació a que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, obstaculitza la tramitació del Programa d’Actuació Urbanística presentat a tràmit.

 De l’estudi de l’assumpte el Síndic arriba a les següents conclusions:

 1. L’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità no va suspendre la tramitació del PAU.

 2. L’Ajuntament estava obligat a tramitar el PAU d’acord amb el planejament en vigor en aquell moment i a la classificació del sòl que s’hi contenia, és a dir, sòl urbanitzable no programat, apte per a ser urbanitzat. La modificació del PGM no el podia afectar.

 3. L’aprovació provisional doncs, només es podia denegar si el PAU tenia defectes insalvables però no per què fos contrari a la nova classificació del sòl. En tant que la possible denegació de l’aprovació provisional impedia la continuació dels tràmits, era susceptible d’impugnació.

 4. La reclassificació a sòl no urbanitzable només podia afectar a la tramitació del planejament derivat necessari per a desenvolupar el PAU.

En ús de les facultats legals que té el Síndic, aquest supervisa l’administració pública amb la finalitat de detectar les pràctiques administratives que poden causar indefensió a l’interessat i que “vulneren el dret de les persones a una bona administració”.

En base a aquestes facultats legals, manifesta el Síndic que: “és obvi que durant aquest anys l’Ajuntament ha actuat impedint la tramitació del PAU, no executant les sentències ni les resolucions judicials” afirmant que “la intenció de l’Ajuntament era retardar la tramitació fins que la reclassificació dels terrenys fos efectiva”, finalitzant que l’actuació municipal ”des de el punt de vista jurídic no és correcta”.

Així mateix referint-se als danys causats, diu: “L’Ajuntament, com administració responsable de les dilacions i la manca d’execució de les sentències, hauria de respondre dels danys patrimonials efectius i provats que se n’hagin derivat”.

S’adjunta la resposta del Síndic de Greuges de Catalunya.

Escrit del Sindic de Greuges relatiu a Torre Negra

 Pere Feliu

President de l’Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra