« - »

Martes, 21 de julio de 2009

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DECLARA LA FERMESA DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 18 DE JUNY DE 2004, PER LA QUAL S’ORDENA A L’AJUNTAMENT QUE DONI TRÀMIT AL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I AL PLA PARCIAL, PRESENTAT PELS DIFERENTS PROPIETARIS DEL SECTOR DE LA TORRE NEGRA.

Mitjançant Interlocutòria de data 18 de juny de 2009, notificada al 9 de juliol, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al no haver prosperat el Recurs de Cassació davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem, interposat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ha declarat la fermesa de la sentència dictada pel mateix Tribunal en data 18 de juny del 2004, ordenant a l’ Administració demandada, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que porti a efecte el seu compliment.

La Sentència que ha esdevingut ferma, anulolava la resolució de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que denegava l’admissió a tràmit del Programa d’Actuació Urbanística i el Pla Parcial, presentat per diferents propietaris del Sector de la Torre Negra.

Novament, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, pel dictat de resolucions no ajustades a dret en relació amb el Sector de la Torre Negra, es veu obligat al compliment d’una sentència forçada per la resolució dels Tribunals.

El principi general de que les Administracions públiques, en la seva actuació, es regeixen pels seus criteris d’eficiència i serveis als ciutadans ha estat novament trencat respecte als propietaris del Sector de la Torre Negra per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, qui després de denegar la tramitació dels instruments urbanístics presentats en data, 10 d’abril de 2001, vuit anys més tard, es veu obligat a tramitar-los.

Cal recordar que, pel tràmit del P.A.U i el Pla Parcial, l’Ajuntament haurà de situar-se al voltant de les dates de la seva presentació, sense que resolucions administratives posteriors a la mateixa, recaigudes sobre el Sector de la Torre Negra, les afecti.

Pere Feliu

President

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT CUGAT PROPIETARIS DE TORRE NEGRA