« - »

LA SENTENCIA QUE RATIFICA QUE TORRE NEGRA NO MEREIX CAP PROTECCIÓ ESPECIAL

Martes, 2 de junio de 2009

La Sala de lo Contenciós-Administratiu del TSJC va dictar, amb data 27 de febrer de 2009, una sentència que anul.la l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 23 d’octubre de 2003, que va declarar el sector de Torre Negra com a sòl no urbanitzable d’especial protecció.

Degut a la importància d’aquesta sentència ens plau posar-la a l’abast de tots els ciutadans de Sant Cugat per tal que puguin fer-se una idea exacta de la decisió dels magistrats.

 

Sentència TSJC de 27.02.09 que declara nul.la la MPGM del Sector Torre Negra