EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICÍA DE CATALUNYA, EN RESOLUCIÓ DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2.013, MANTÉ EL CARÀCTER DE SÒL URBANITZABLE AL SECTOR DE LA TORRE NEGRA EN EL PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA

Escrito el Jueves, 2 de enero de 2014 por

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya mitjançant auto de data 28 de novembre passat, ha
desestimat l’incident d’inexecució de sentència, promogut per la Generalitat de
Catalunya  pretenent l’impossible
execució de la sentència dictada en 18 de desembre de 2.012, declarant la
nul·litat de l’ordenació territorial dels terrenys de la Torre Negra
contemplada en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, que configurava el
sector de la Torre Negra
com “ESPACIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL POR SU INTERÉS NATURAL Y AGRARIO” ordenant
que quedessin exclosos d’aquesta categoria de sòl.

En resum, la sentència de 18 de desembre de 2.012, dictada en el recurs
interposat per l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT CUGAT PROPIETARIS AL SECTOR DE
TORRE NEGRA, venia a mantenir que contra el que pretenia l’Administració de la
Generalitat i el propi Ajuntament de Sant Cugat de configurar el sector de la Torre Negra com uns
terrenys de “PROTECCIÓ ESPECIAL” en el Pla Territorial Metropolità de
Barcelona, aquesta pretensió era nul·la com ja ha estat declarat en altres
ocasions.

L’Administració promotora de l’incident, pretenia que dita sentència no es
pogués executar argumentant que s’havia publicat el Decret declarant el Parc Natural
de Collserola i l’aprovació de la modificació del Pla General Metropolità en el
Sector de la Torre Negra declarant-lo sòl no urbanitzable ordinari, ambdues
resolucions recorregudes davant els Tribunals.

El TSJC rebutja contundentment l’argument de l’Administració autonòmica que
sol·licitava l’impossibilitat d’execució de la sentència, afirma que és
plenament executable, i que resulta manifestament clar que no eren aplicables
al supòsit jutjat les resolucions que es volien fer valer, i  condemna en costes a la Generalitat de
Catalunya per “la carencia de fundamento
de lo peticionado
”.

La conclusió de la interlocutòria dictada és que l’ordenació territorial
del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, respecte als terrenys de Torre
Negra, queda expulsada de l’ordenament jurídic, recuperant la seva qualificació
de sòl urbanitzable.


EL TRIBUNAL SUPREM EN SENTENCIA DE DATA 9 D’OCTUBRE PASSAT, NOTIFICADA EL DIA 5 DE NOVEMBRE ACTUAL, RATIFICA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA PRONUNCIADA EN DATA 16 DE FEBRER DE 2.009 QUE ANUL•LAVA L’ACORD DEL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE APROVÀ “LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PLAN GENERAL METROPOLITANO PARA LA PRESERVACIÓN INTEGRAL DE LA TORRE NEGRA”.

Escrito el Jueves, 22 de noviembre de 2012 por

El Tribunal Suprem en la seva sentència desestima els recursos de cassació presentat per totes les parts intervinents en el procés, i manté inalterada la sentència dictada pel TSJC, anul·lant l’acord del Govern de la Generalitat.En síntesis el Tribunal Suprem ratifica el fet de que el Sector de la Torre Negra no té cap valor per preservar-lo i declarar-lo “d’especial protecció” com demagògicament ha mantingut  l’Ajuntament de Sant Cugat del  Vallès durant tots aquest anys.És més, en el seu fonament de dret “DECIMO”, declara la improcedència del motiu municipal denunciant que la sentència no  va analitzar amb cura els informes tècnics acreditats en el procés que avalaven la protecció, dient que la sentència del TSJC “recoge una minuciosa valoración no solo de las pruebas periciales practicadas sinó de los demás elementos probatorios que llevan a la Sala sentenciadora a la conclusión de que el ámbito de Torre Negra, en el municipio de Sant Cugat del Vallés, no reúne características para su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”.

Tot això sense oblidar que en el fonament de dret “NOVENO” afirma que “La Modificación del Plan General Metropolitano, aprobada definitivamente por el acuerdo impugnado, contiene dos determinaciones, cual son la relativa la Ronda Sur y la clasificación del suelo como no urbanizable de protección especial, contrarias a la Ley y, por consiguiente, nulas de pleno derecho” .

Novament els Tribunals, i en aquest cas el Tribunal Suprem, posen de manifest que els suposats valors que feien que la Torre Negra fos especialment protegida, i tant reiteradament defensats per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés,  no ha estat més que una estratègia, per, mentre es deia protegir Torre Negra, desenvolupar mils d’hectàrees de terrenys del municipi de les mateixes característiques que Torre Negra, en una actuació que ja també ha estat qualificada pel TSJC de “temerària y mala fe sobrada” amb els propietaris del Sector Torre Negra.

Adjuntem Sentencia

Sentencia Tribunal Suprem de 9 d’octubre de 2012. Anul.la MPGM 2003


EL TSJC EN SENTÈNCIA NOTIFICADA EL DIA 18/06/2012, CRITICA SEVERAMENT L’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE ST CUGAT DEL VALLÈS A L’ASSUMPTE TORRE NEGRA EN LA MESURA DE ACUSAR-LO DE TEMERITAT I MALA FE SOBRADA.

Escrito el Viernes, 16 de noviembre de 2012 por

Mitjançant sentència dictada en data 29 maig passat, notificada el 18 de juny d’enguany, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, s’ha pronunciat en el procediment contenciós administratiu interposat contra la denegació, per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de l’aprovació provisional del PAU presentat a tràmit per JOSEL, S.L. societat pertanyent al Grup Núñez i Navarro.El conjunt de la sentència és una crítica constant a l’actuació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, anul·lant-li tots els fonaments dels acords impugnats, a excepció del relatiu al del rebuig del model urbanístic. Cal veure, pàg. 39 i ss. de la sentència, que el Tribunal considera que desborda el cas:

En resum, tots els arguments de tipus ecològic i de protecció que ha esgrimit l’Administració municipal com a causes per anar denegant els instruments urbanístics que ha anat presentant el Grup Núñez i Navarro i altres propietaris del sector Torre Negra per al seu desenvolupament, han estat rebutjats de forma contundent pel Tribunal sentenciador, que deixa sense elements de cap defensa a la demagògica política seguida per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.Davant la severa crítica judicial, manifestem que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha utilitzat l’assumpte Torre Negra com a excusa o tapadora per, mentre que manifestava les excel·lències per a la seva protecció, fer una política urbanística expansiva en altres sectors del seu terme municipal d’iguals característiques que Torre Negra, autoritzant la construcció de més de 14.000 habitatges, la construcció de més de 800.000 m2 de terciari industrial i a urbanitzar més de 6.000.000 m2.Acatant la sentència dictada, com no pot ser d’altra manera, el Grup Núñez i Navarro, discrepant de la mateixa respecte a la fonamentació jurídica que fa de l’únic punt de l’acord municipal que no anul·la, ha de formular recurs de cassació davant del Tribunal Suprem .Finalment, cal destacar la imposició de les costes a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per “la seva temeritat i mala fe sobrada”, així com “el seu palès desencert i redireccionament improcedent del cas”. S’adjunta còpia de la Sentència dictada, on cal veure la rotunditat de la mateixa. sentencia TSJC de 29.05.2012Per més informació: https://www.dropbox.com/sh/qnfn24joc0dmwq7/NEJKMe-BMd


El Sindic de Greuges de Catalunya censura “l’Obstruccionisme” de l’Ajuntament a Torre Negra

Escrito el Miércoles, 16 de septiembre de 2009 por

EL SINDIC DE GREUGES DE CATALUNYA, HA TRAMÉS A L’ALCALDE DE SANT CUGAT DEL VALLÉS LA RESPOSTA A UNA QUEIXA REBUDA RELATIVA AL PAU DEL SECTOR DE LA RONDA SUD DE SANT CUGAT (TORRE NEGRA), AFIRMANT QUE  L’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT, “DES DEL PUNT DE VISTA JURÍDIC NO ÉS CORRECTA”.

En el llarg procés de defensa dels legítims drets dels propietaris de Torre Negra, ha tingut ocasió de pronunciar-se el Síndic de  Greuges de Catalunya, en resposta a una queixa rebuda en relació a que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, obstaculitza la tramitació del Programa d’Actuació Urbanística presentat a tràmit.

 De l’estudi de l’assumpte el Síndic arriba a les següents conclusions:

 1. L’aprovació inicial de la modificació del Pla General Metropolità no va suspendre la tramitació del PAU.

 2. L’Ajuntament estava obligat a tramitar el PAU d’acord amb el planejament en vigor en aquell moment i a la classificació del sòl que s’hi contenia, és a dir, sòl urbanitzable no programat, apte per a ser urbanitzat. La modificació del PGM no el podia afectar.

 3. L’aprovació provisional doncs, només es podia denegar si el PAU tenia defectes insalvables però no per què fos contrari a la nova classificació del sòl. En tant que la possible denegació de l’aprovació provisional impedia la continuació dels tràmits, era susceptible d’impugnació.

 4. La reclassificació a sòl no urbanitzable només podia afectar a la tramitació del planejament derivat necessari per a desenvolupar el PAU.

En ús de les facultats legals que té el Síndic, aquest supervisa l’administració pública amb la finalitat de detectar les pràctiques administratives que poden causar indefensió a l’interessat i que “vulneren el dret de les persones a una bona administració”.

En base a aquestes facultats legals, manifesta el Síndic que: “és obvi que durant aquest anys l’Ajuntament ha actuat impedint la tramitació del PAU, no executant les sentències ni les resolucions judicials” afirmant que “la intenció de l’Ajuntament era retardar la tramitació fins que la reclassificació dels terrenys fos efectiva”, finalitzant que l’actuació municipal ”des de el punt de vista jurídic no és correcta”.

Així mateix referint-se als danys causats, diu: “L’Ajuntament, com administració responsable de les dilacions i la manca d’execució de les sentències, hauria de respondre dels danys patrimonials efectius i provats que se n’hagin derivat”.

S’adjunta la resposta del Síndic de Greuges de Catalunya.

Escrit del Sindic de Greuges relatiu a Torre Negra

 Pere Feliu

President de l’Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra


Escrito el Martes, 21 de julio de 2009 por

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DECLARA LA FERMESA DE LA SENTÈNCIA DICTADA EN DATA 18 DE JUNY DE 2004, PER LA QUAL S’ORDENA A L’AJUNTAMENT QUE DONI TRÀMIT AL PROGRAMA D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA I AL PLA PARCIAL, PRESENTAT PELS DIFERENTS PROPIETARIS DEL SECTOR DE LA TORRE NEGRA.

Mitjançant Interlocutòria de data 18 de juny de 2009, notificada al 9 de juliol, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al no haver prosperat el Recurs de Cassació davant la Sala Tercera del Tribunal Suprem, interposat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, ha declarat la fermesa de la sentència dictada pel mateix Tribunal en data 18 de juny del 2004, ordenant a l’ Administració demandada, Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que porti a efecte el seu compliment.

La Sentència que ha esdevingut ferma, anulolava la resolució de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que denegava l’admissió a tràmit del Programa d’Actuació Urbanística i el Pla Parcial, presentat per diferents propietaris del Sector de la Torre Negra.

Novament, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, pel dictat de resolucions no ajustades a dret en relació amb el Sector de la Torre Negra, es veu obligat al compliment d’una sentència forçada per la resolució dels Tribunals.

El principi general de que les Administracions públiques, en la seva actuació, es regeixen pels seus criteris d’eficiència i serveis als ciutadans ha estat novament trencat respecte als propietaris del Sector de la Torre Negra per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, qui després de denegar la tramitació dels instruments urbanístics presentats en data, 10 d’abril de 2001, vuit anys més tard, es veu obligat a tramitar-los.

Cal recordar que, pel tràmit del P.A.U i el Pla Parcial, l’Ajuntament haurà de situar-se al voltant de les dates de la seva presentació, sense que resolucions administratives posteriors a la mateixa, recaigudes sobre el Sector de la Torre Negra, les afecti.

Pere Feliu

President

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SANT CUGAT PROPIETARIS DE TORRE NEGRA


EL TRIBUNAL SUPREM TORNA A FALLAR CONTRA L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT PER TORRE NEGRA

Escrito el Martes, 2 de junio de 2009 por

El Tribunal Suprem ha confirmat, en data 17 de març de 2009, la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb data 18 de juny de 2004 per la que ordena a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, “que admita la solicitud efectuada y le dé el trámite previsto por la legislación urbanística”, respecte al nou Programa d’Actuació Urbanística (PAU) i Pla Parcial presentat per diversos propietaris del Sector Torre Negra. La Sentència del Tribunal Suprem va ser comunicada el passat 8 de maig.

Posem a disposició de tots la sentència esmentada, donada la importància que té que per segona vegada l’Alt Tribunal retrau a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que impedeixi als demandants l’exercici del seu dret a promour la transformació del sòl urbanitzable, desestimant de forma contundent tos els motius del recurs interposat per la representació municipal i imposant-li, a més, les costes del mateix.

 

Sentència Tribunal Suprem 2n PAU.


LA SENTENCIA QUE RATIFICA QUE TORRE NEGRA NO MEREIX CAP PROTECCIÓ ESPECIAL

Escrito el Martes, 2 de junio de 2009 por

La Sala de lo Contenciós-Administratiu del TSJC va dictar, amb data 27 de febrer de 2009, una sentència que anul.la l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de data 23 d’octubre de 2003, que va declarar el sector de Torre Negra com a sòl no urbanitzable d’especial protecció.

Degut a la importància d’aquesta sentència ens plau posar-la a l’abast de tots els ciutadans de Sant Cugat per tal que puguin fer-se una idea exacta de la decisió dels magistrats.

 

Sentència TSJC de 27.02.09 que declara nul.la la MPGM del Sector Torre Negra


El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya declara nul.la la protecció urbanística del sector de la Torre Negra, de St Cugat del Vallès

Escrito el Lunes, 23 de febrero de 2009 por

El Grup Núñez i Navarro ha fet públic el comunicat que us reproduïm més avall, en el qual es dona compte de la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per la qual queda anul•lat l’acord del Govern de la Generalitat sobre la preservació integral de l’àmbit de Torre Negra al nostre municipi.


    
 


ELS GRUPS MUNICIPALS DENUNCIEN LA POLITICA DE FETS CONSUMATS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

Escrito el Martes, 13 de enero de 2009 por

ELS GRUPS MUNICIPALS DENUNCIEN LA POLÍTICA DE FETS CONSUMATS DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

 Al darrer Ple municipal de Sant Cugat els diferents grups municipals van posar de manifest la perillosa política de fets consumats que en matèria urbanística està portant a terme l’Ajuntament, que no té en compte les sentències judicials que li són  desfavorables o bé que després de conèixer les sentències les adapta “a posteriori” a les disposicions al que han dictat els jutges.
Els grups municipals ho van denunciar quan els van proposar l’aprovació de la modificació puntal del planejament als sectors Eixample Sud i Turó d’en Lluch, en una situació similar a la que es va produir en el sector de Torre Negra, sobre el que, de forma sistemàtica, s’ha  ignorat el que han dit els jutges al respecte en les seves sentències i, encara més, tot canviant les qualificacions urbanístiques “a posteriori”.

També els grups municipals van posar l’accent en que “ens podríem trobar en una situació perillosa, ja que qualsevol podria posar una acció administrativa o fins i tot penal contra l’Ajuntament, posant de relleu que aquest el que està fent és una política de fets consumats”. També es va denunciar que davant d’una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va declarar nul·la de ple dret l’atorgament d’una llicència urbanística,  la resposta de l’Ajuntament va ser canviar la norma a posteriori per adaptar-la i d’aquesta manera fer un urbanisme a mida.
Tots els grups municipals, excepte el de l’equip de Govern, van votar en contra la proposta de l’aprovació de l’esmentat  planejament, que manté en el seu fons i en la seva forma moltes similituds en el cas de Torre Negra, en el que els propietaris varem guanyar en totes les instàncies judicials. 

“Ja que el que hem fet no està dins la legalitat, canviem la norma”, va ser l’argument pel qual tots els grups van votar contra la proposta de l’Ajuntament, sobre l’aprovació de modificació puntual i planejament vigent a l’Eixample Sud i Turó d’en Lluc.

Sant Cugat, 13 de gener de 2009

Pere Feliu

President Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra


‘El Triangle’ parla de les activitats d’una societat de la dona de l’alcalde Recoder

Escrito el Miércoles, 24 de diciembre de 2008 por

‘El Triangle’ parla de les activitats d’una societat de la dona de l’alcalde Recoder

* El projecte consisteix en edificar 8 torres de 14 plantes a un terreny agrícola a l’Hospitalet de Llobregat.

La revista ‘El Triangle’ (número 898) s’ha fet ressò de les activitats de la societat Hakerson International SL, que pretén edificar a uns terrenys agrícoles del terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, a la zona coneguda com La Marina i que és la darrera d’aquest tipus que hi ha a la ciutat.

Com hem informat, entre els accionistes d’Hakerson International SL es troba Anna Maria Lloveras que és esposa de l’alcalde de Sant Cugat, Lluís Recorder, i també el darrer pregoner de la Festa Major, el president del Barça Joan Laporta. La societat està domiciliada precisament al despatx particular de Laporta, a la Diagonal de Barcelona.

‘El Triangle’ diu a la zona s’aixecarien 8 torres de 14 plantes cadascuna i que la plataforma veïnal que lluita i s’ha mobilitzat per salvar l’entorn agrícola adverteix que aquest projecte urbanístic “respon exclusivament a interessos especulatius d’alguns propietaris actuals”.

Els veïns de la zona han mostrat el seu rebuig a “qualsevol actuació que no s’encamini a preservar el seu valor històric, patrimonial i natural”. A la zona hi ha masies de reconegut valor que, en principi, haurien de ser enderrocades.

D’aquesta informació es posa de manifest el doble raser de mesurar que hi ha a l’alcaldia de Sant Cugat, donat que mentre a Torre Negra ens han furtat a nosaltres els propietaris els nostres legítims drets, cosa reconeguda fins i tot al Tribunal Suprem, d’altra banda es participa en la destrucció de la darrera zona agrícola d’una altra ciutat catalana.

 Sant Cugat, a 24 de desembre de 2008

 


L’alcade Recoder confirma que som ciutadans de Segona

Escrito el Lunes, 15 de diciembre de 2008 por

L’alcalde Recoder confirma que som ciutadans de Segona.

Als propietaris de Torre Negra mai se’ns ha ofert cap compensació contemplant els nostres drets.

L’alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha fet unes declaracions a un diari barceloní en les quals assegura, entre d’altres coses, que han sigut contundents a l’hora d’evitar l’edificabilitat al Parc de Collserola “i no simplement amb un canvi de qualificació – un procés llarg i farragós, com s’ha demostrat clarament al cas de Torre Negra – sinó oferint edificabilitat en altres punts de la ciutat”.

Com a president dels propietaris de Torre Negra que som veïns de Sant Cugat he de manifestar al respecte que el canvi de qualificació en el cas de Torre Negra ha estat el que en termes col·loquials es diu una ‘alcaldada’, donat que es va fer sense cap raonament legal i ajustat a dret, i sí, en canvi, després que estigués en marxa un Programa d’Actuació Urbanística que reunia tots els requisits que marca la llei. 

Com es sabut aquest cas s’ha fallat a favor nostre en totes les instancies judicials i fins i tot el Suprem. Fer una cosa semblant sense cap recolzament legal no te cap mèrit. Al contrari, pot suposar un greu perjudici per a Sant Cugat el dia de demà.
 
Ens sobta, però, que el senyor Recoder digui també que en alguns casos s’han ofert terrenys en altres punts de la ciutat, com una mena de compensació, amagant que aquesta oferta no va donar lloc a un diàleg amb els propietaris per la seva baixa entitat, i ser una continuació de la valoració dels terrenys que figura en l’estudi econòmic financer de la Modificació del Pla General en l’àmbit de la Torre Negra que està impugnat davant els Tribunals.  

Si el dia de demà la Justícia acaba per acceptar, com sembla arran de les seves sentències, la nostra postura, que ningú no ens doni la culpa del que pugui passar.

Creiem que no ens poden bandejar d’aquesta manera, no ens poden tractar com a ciutadans de Segona, i després que hi hagi qui tregui pit i s’ho atribueixi com una gran conquesta.

Pere Feliu

President de l’Associació de Veïns

de Sant Cugat propietaris de Torre Negra


LA DONA DE L’ALCALDE DE SANT CUGAT, SÒCIA DE LAPORTA

Escrito el Lunes, 24 de noviembre de 2008 por

LA DONA DE L’ALCALDE DE SANT CUGAT, SÒCIA DE LAPORTA

Tenen una immobiliària que vol construir en uns terrenys agrícoles

Ens plau sotmetre a la consideració dels nostres conveïns de Sant Cugat la següent informació apareguda al portal d’internet e-noticies.com i a d’altres mitjans de comunicació que s’hi han fet ressò. Es pot comprovar un greuge comparatiu amb el nostre problema a Torre Negra, amb la diferència que a nosaltres ens han donat la raó a tots els tribunals de Justícia, fins i tot el Tribunal Suprem.

Mentre uns volen edificar en uns terrenys agrícoles, tot canviant-ne la qualificació, a nosaltres no ens deixen edificar en uns terrenys en els que estava autoritzat fer-ho. De sobte, quan havíem complert tots els requisits amb totes les Administracions, ens van materialment atropellar i ens van negar els nostres drets des de l’alcaldia de Sant Cugat.

Nosaltres ens tracten com ciutadans de Segona, precisament els que fan (o presumptament intenten fer) “pelotazos”de Primera.

El text de la notícia apareguda a e-noticies.com és el següent: 

 La dona de l’alcalde de Sant Cugat, sòcia de Laporta
En una empresa que disposa d’uns terrenys agrícoles a l’Hospitalet
 
Anna Maria Lloveras, esposa de l’alcalde de Sant Cugat de Vallès, és sòcia de Joan Laporta a l’empresa Hakerson Internacional S.L. En aquesta societat, que disposa d’uns terrenys agrícoles a l’Hospitalet que l’Ajuntament pretén requalificar per a usos terciaris i de serveis, també és soci l’extinent d’alcalde de l’ajuntament de Sant Cugat i actual directiu del Barça, Joan Franquesa.

Segons figura en el registre mercantil, Lloveras va anar a l’ampliació de capital de Hakerson durant la junta universal celebrada el dia 22 de desembre de 2004. En aquella junta, també hi van subscriure l’ampliació els altres socis, entre els quals hi figura el president del FC Barcelona, Francesc Xavier Laporta, Joaquín Segú Estruch, Joan Franquesa, Xavier Arbós i Francesc Palau. E-notícies ha contactat set vegades amb el departament de premsa de l’ajuntament de Sant Cugat, des del dilluns passat, sense haver rebut cap resposta oficial.

Pere Feliu
President
Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre negra
www.torrenegra.cat

   enoticies

E noticies 

El Periodico

 El Periodico

enoticies2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Resposta al Diari Expansión

Escrito el Martes, 30 de septiembre de 2008 por

Distinguido señor,

En relación con el artículo aparecido en su diario, página 5 del día 17 pasado, en el que se aborda el tema del sector Torre Negra con el titular “Núñez i Navarro recurre los últimos intentos de Sant Cugat para bloquear Torre Negra”, quiero manifestarles, en mi condición de Presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Cugat propietarios de Torre Negra, que en el momento de glosar el problema siempre se alude a una gran constructora como Núñez y Navarro y, en cambio, siempre se olvidan de los pequeños propietarios de la zona, que somos más de 70 vecinos de Sant Cugat.

Nosotros, al igual que el promotor al que aluden, hemos visto lesionados nuestros legítimos intereses sin motivo legal alguno y por esta causa todos los tribunales, incluso el Tribunal Supremo, nos han dado la razón. Sólo le citaré un ejemplo: en 2002 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya declaró la zona como urbanizable y en 2003, tras ser firme dicha sentencia, se declararon como rústicos dichos terrenos, sin atender el veredicto de la justicia.

El Programa de Actuación Urbanística presentado por una Empresa a la que ustedes se refieren, fue aceptado también por los pequeños propietarios del Sector, y sólo abarca el 16,77% de las 160 Ha. de terreno del ámbito. El restante 80% se cede a la ciudad como parque de libre disposición de los ciudadanos. Torre Negra no es, además, una zona virgen: allí hay dos clubs hípicos, un club de natación y una escuela, todo con sus correspondientes parkings. Además, hay tres núcleos de viviendas que han sido declaradas zonas urbanas por el Ayuntamiento y justo al lado se construye una nueva sede de Esade, con 100.000 metros de techo.

El agravio comparativo se manifiesta, además, en las muchas urbanizaciones que se han levantado en otras zonas de Sant Cugat en las que sí se han realizado auténticas barbaridades y no como nuestra iniciativa que tiende a proteger realmente la zona.

Nosotros, los pequeños propietarios, ciudadanos de Sant Cugat desde hace muchas generaciones, hemos sido ignorados sistemáticamente en este asunto, al igual que lo hacen ustedes, aún cuando hemos sufrido y estamos sufriendo, los graves perjuicios que la actuación municipal nos comporta, pese a que, hasta ahora, todos los tribunales nos han dado siempre la razón. Por ello, por la mala fe existente, estamos considerando estudiar desde la perspectiva penal el tema, por si hubiere responsabilidades a depurar.

Le agradezco la atención que pueda prestar a estas líneas, con la seguridad de que nosotros, la parte más débil del asunto, también podremos hacer oír nuestra voz.

 

Atentamente,

Pere Feliu

President Associació de veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra


TORRE NEGRA: L’ÍNDEX MÉS BAIX D’EDIFICABILITAT

Escrito el Miércoles, 16 de julio de 2008 por

Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra

TORRE NEGRA: L’ÍNDEX MÉS BAIX D’EDIFICABILITAT

L’àmbit de Torre Negra te l’índex d’edificabilitat més baix de tots els projectes importants que s’han endegat a Sant Cugat als darrers 25 anys, segons es desprèn d’un estudi comparatiu entre les diferents zones.
L’Associació de veïns propietaris de Torre Negra vol posar aquesta dada a disposició de l’opinió pública, doncs de vegades s’ha presentat el nostre Programa d’Actuació Urbanística com una mena d’intent de massificació de la zona, quan la realitat és ben diferent, no tan sols perquè les construccions estan projectades al llindar de la ciutat de Sant Cugat, sinó perquè, junt al  només el 16,77% de terreny edificat, l’índex d’edificabilitat brut és del 0,17 . Aquest índex s’obté de dividir els metres quadrats de sostre edificat per els metres quadrats de sòl.
Així ens trobem que en sector de la mateixa classificació urbanística al de Torre Negra, aquest índex  ha arribat a triplicar-se, com a Sant Domènec Colomer, que és del 0,57, o a Casetes de Can Rabella, que va arribar al 0,60.
La majoria de PAU de Sant Cugat, però, han doblat amb escreix  l’índex d’edificabilitat sol·licitat de Torre Negra, com a Vullpalleres Oest (0,40), La Guinardera i Can Canyameres (0,48), Can Matas (0,47), Can Rabella (0.44) Coll Favà (0,45) i Can Ganxet (0,46) per citar-ne alguns exemples. Torre Negra es presenta, doncs, amb l’índex d’edificabilitat més baix de tots.
Aquest aspecte de l’índex d’edificabilitat brut és el que també han valorat tan els tribunals de Justícia, que han avalat totes les nostres actuacions, com els experts en medi ambient que han refermat l’absoluta compatibilitat del projecte amb la preservació de la zona.

 Sant Cugat, 14 de juliol de 2008

*Us Adjuntem fotografies de sectors en desenvolupament a Sant Cugat

 LA GUINARDERA CAN CANYAMERES

 LA GUINARDERA CAN CANYAMERES 2VULLPALLERES ESTCAN MATASCAN MATAS 2


Torre Negra: una discriminació antidemocràtica

Escrito el Viernes, 27 de junio de 2008 por

Torre Negra: una discriminació antidemocràtica

Per Pere Feliu

President de l’Associació de Veïns

De Sant Cugat propietaris de Torre Negra

Els veïns de Sant Cugat que som propietaris de Torre Negra volem denunciar davant l’opinió pública que la discriminació que se’ns està fent no té res a veure amb criteris objectius, sinó que responen a l’animadversió d’un determinat partit polític contra  l’ empresa constructora Núñez i Navarro, a la qual tenim lligades les nostres aspiracions per raons de veïnatge. Això es va demostrar al darrer ple municipal.

Volem posar de manifest que altres ciutadans de Sant Cugat han estat tractats amb equitat i han pogut endegar els seus projectes a terrenys de la seva propietat, sense més problemes que els de complir els tràmits que exigeixen els diversos organismes implicats en urbanisme.

No es nou que a Núñez i Navarro li posin impediments als seus projectes. A manca d’una informació exacta sobre les seves empreses, sí que podem posar com exemple el que va succeir quan Josep Lluís Núñez era president del Barça. En aquells temps se li va impedir fer tres camps de futbol a Can Rigalt, on ara hi són projectats 2.000 habitatges, després d’haver-se venut el club el 60% del terreny i engegar altres projectes

Creiem que els veïns de Sant Cugat no ens mereixem un tracte discriminatori i injust com el que ens estan donant per l’únic motiu que entre els propietaris de Torre Negra hi és Núñez i Navarro.   

Com hem demostrat abastament la protecció mediambiental de Torre Negra està garantida en el nostre Programa d’Actuació Urbanística, que contempla un parc de 150 Ha de lliure disposició als ciutadans de Sant Cugat i només edificacions en un 16,77%.

Nosaltres, com a ciutadans de Sant Cugat maltractats per les nostres autoritats, volem expressar que defendrem els nostres drets fins al final.

 Ara volem reiterar als ciutadans el greu perjudici que podria ocasionar a les arques municipals si, com sembla, l’Ajuntament fos obligat a pagar-nos indemnitzacions per una negativa que, com s’ha demostrat als tribunals, inclòs el Suprem, no té cap fonament sòlid i només obeeix a un autoritarisme capriciós i mal entès.

Sant Cugat, 27 de juny de 2008
 


Els propietaris de Torre Negra, se senten discriminats i maltractats

Escrito el Jueves, 19 de junio de 2008 por

ELS PROPIETARIS DE TORRE NEGRA SE SENTEN  DISCIRMINATS I MALTRACTATS

Creiem que som ciutadans de segona divisió, perquè no hi ha cap raó objectiva per seguir impedint el desenvolupament nostre PAU

Els veïns de Sant Cugat que som propietaris del sector de Torre Negra volem sotmetre a l’opinió pública la discriminació de que som objecte respecte dels propietaris d’altres zones de Sant Cugat, que s’han urbanitzat i fins i tot massificat fins a límits mai pensats.

La nostra proposta està sent bloquejada malgrat que els tribunals de justícia, inclòs el Suprem, ens han donat la raó i que els experts en medi ambient han avalat la competibilitat del projecte amb la preservació de l’àmbit.

Nosaltres pensem que hem estat la moneda de canvi, la qual cosa vol dir que a Sant Cugat hi ha ciutadans de primera i de segona divisió, doncs no existeix igualtat de tracte i, el que és pitjor, sense cap motiu objectiu. 

Nosaltres hem demanat urbanitzar només el 16%77 per cent de Torre Negra, en la zona limítrofa a les edificacions ja existents, la qual cosa és compatible amb la preservació de l’àmbit, segons han demostrat tant els tècnics de la prestigiosa empresa Ecafir SL com el perit judicial que al seu dia va designar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El projecte contempla lliurar a la ciutat de Sant Cugat un parc de 150 ha., és a dir, gairebé el 80% de l’àmbit.

En front el 16,77% de 167 hectàrees proposat al nostre Programa d’Actuació Urbanística (PAU), i que l’Ajuntament ha de tramitar per ordre del Tribunal Suprem, a altres indrets de Sant Cugat s’ha edificat amb quotes altíssimes que gairebé tripliquen la nostra proposta. El greuge comparatiu és evident.

Per exemple, a La Guinardera i Can Canyameres  s’ha edificat al 53,99% sobre 74 ha. i al 50,54% sobre 82 Ha. A Cab Trabal, el 40% sobre 51 ha. i al Centre Direccional el 37,83% sobre 340 ha. Això per només citar alguns exemples, que revelen que uns ciutadans han estat privilegiats respectes d’altres.

Insistim que el nostre PAU a Torre Negra ha estat avalat pel que fa al medi ambient per totes les instancies enteses en la matèria. Només l’Ajuntament de Sant Cugat ens està maltractant sense cap motiu objectiu doncs reunim totes les condicions per endegar el projecte.

Per aquesta raó volem, un cop més, posar de manifest la discriminació de que som objecte sense cap raonament vàlid, una postura demagògica que atempta al principi d’igualtat que ha de haver-hi entre els ciutadans per part dels encarregats de gestionar amb equitat i objectivitat.

Sant Cugat, 19 de juny de 2008 


2ª Convocatòria jornada de portes obertes

Escrito el Lunes, 9 de junio de 2008 por

Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra

Comunicat amb prec de difusió

Els dos informes ecològics sobre Torre Negra coincideixen amb la seva compatibilitat amb el PAU

L’Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra convoquen per al proper dilluns, dia 9, als santcugatencs interessats en aquest assumpte a la jornada de portes obertes, en la que s’explicarà de forma fefaent perquè la preservació de l’àmbit és compatible amb el Programa d’Actuació Urbanística (PAU) presentat. La convocatòria, igual que la del passat dia 26 de maig, és oberta també als mitjans de comunicació,

Al respecte cal dir que les conclusions de l’informe de la prestigiosa consultoria mediambiental Ecafir SL coincideixen amb les del pèrit judicial, que va fer el seu informe a requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així, en el moment de considerar la compatibilitat del PAU amb la conservació dels valor naturals, culturals i paisatgístics del sector de la  Torre Negra, Ecafir SL diu que “el PAU respecta totes les àrees d’interès natural, cultural i paisatgístic del sector, edificant-se tan sols en sectors ja actualment abandonats, degradats i artificialitzats o be als conreus”, mentre que el pèrit judicial afirma que “l’àmbit pot suportar les edificacions previstes en només del 16,77% de la superfície total reduint l’ocupació del sòl a les zones destinades a la edificació (…) perquè queden preservades les parts més importants de les àrees boscoses”. I també reconeix que el PAU preserva les àrees amb valor paisatgístic.

Sant Cugat, 3 de juny de 2008


Convocatòria jornada de portes obertes

Escrito el Martes, 3 de junio de 2008 por

Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra
Comunicat amb prec de difusió

Els dos informes ecològics sobre Torre Negra coincideixen amb la seva compatibilitat amb el PAU
 

L’Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra convoquen per al proper dilluns, dia 9 de juny, als santcugatencs interessats en aquest assumpte a la jornada de portes obertes, en la que s’explicarà de forma fefaent perquè la preservació de l’àmbit és compatible amb el Programa d’Actuació Urbanística (PAU) presentat. La convocatòria, igual que la del passat dia 26 de maig, és oberta també als mitjans de comunicació,

Al respecte cal dir que les conclusions de l’informe de la prestigiosa consultoria mediambiental Ecafir SL coincideixen amb les del pèrit judicial, que va fer el seu informe a requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Així, en el moment de considerar la compatibilitat del PAU amb la conservació dels valor naturals, culturals i paisatgístics del sector de la  Torre Negra, Ecafir SL diu que “el PAU respecta totes les àrees d’interès natural, cultural i paisatgístic del sector, edificant-se tan sols en sectors ja actualment abandonats, degradats i artificialitzats o be als conreus”, mentre que el pèrit judicial afirma que “l’àmbit pot suportar les edificacions previstes en només del 16,77% de la superfície total reduint l’ocupació del sòl a les zones destinades a la edificació (…) perquè queden preservades les parts més importants de les àrees boscoses”. I també reconeix que el PAU preserva les àrees amb valor paisatgístic.

Sant Cugat, 3 de juny de 2006


Els propietaris de Torre Negra convoquen als ciutadans i medis de comunicació a sessions públiques informatives

Escrito el Miércoles, 28 de mayo de 2008 por


Els propietaris de Torre Negra convoquen als ciutadans i medis de comunicació a sessions públiques informatives

Escrito el Viernes, 16 de mayo de 2008 por

COMUNICAT AMB PREC DE DIFUSIÓ

Els propietaris de Torre Negra expliquen públicament la bondat del seu projecte

Convoquen als ciutadans interessats en l’assumpte a sessions públiques informatives

 L’Associació de Veïns de Sant Cugat propietaris de Torre Negra obre les portes del seu local social a tots els santcugatencs que vulguin ser informats de primera mà sobre l’abast real del projecte de Programa d’Actuació Urbanístic (PAU) a l’àmbit de Torre Negra i la absoluta compatibilitat mediambiental avalada per experts en la matèria..

Com és sabut, la tramitació d’aquest projecte ha estat ordenat pel Tribunal Suprem, que ha donat la raó als propietaris davant la postura intransigent de l’Ajuntament de Sant Cugat, que ha infringit la normativa al respecte i ha estat condemnat a totes les instàncies.

Els propietaris volem explicar als conciutadans que ho vulguin conèixer de primera mà com es desenvoluparà el projecte i la seva absoluta compatibilitat mediambiental, la qual cosa ha estat avalada per Ecafir SL, prestigiosa firma d’auditoria del sector, amb més de 20 anys d’experiència a Catalunya, Espanya i l’estranger, i pel pèrit judicial designat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ambdós informes podran ser comprovats per les persones que ho desitgin.

Tots els ciutadans de Sant Cugat interessants en aquest assumpte poden acudir a la seu de l’Associació de Veïns propietaris de Torre Negra, situat al passatge del Celler, s/n 1r, 4ª de Sant Cugat, a les 19 hores del proper dilluns dia 26 de maig, on seran degudament informats.

També es faran sessions informatives al mateix lloc els dies 9 i 16 de juny, a la mateixa hora.

Per qualsevol dubte contactar amb:

Carme Rocamora

93.675.19.54 (de dilluns a divendres de 10h a 14h)

Sant Cugat, 19 de maig de 2008

Més informació a www.torrenegra.cat


Página siguiente »